site
		stats

פרי עבודת הגדעונים

הכנס החמישי של יהודי צ'נסטוחובה ספטמבר 2016

בית עלמין יהודי בצ'נסטוכובה פולין.

משתתפת במפגש החמישי של צביקה וולגרין המשתתף בכנס החמישי של יהודי צ'נסטוחובה כותב:

"בפעם הראשונה בחיי אני מבקר בקבר סבי - מקור השם שלי - צבי מנחם וולגרין 29/05 / 1861- 05/10/1912. לא האמנתי שזה יקרה, הקבר נמצא שלם ".