site
		stats

לפי שם

לפי מספר מצבה

לפי מיקום

לחצו על חלקה כדי להיכנס אליה.

חלקה גודל
חלקה 1 שורה אחת, 35 מצבות
חלקה 2 שורה אחת, מצבה אחת
חלקה 3 3 שורות, 111 מצבות
חלקה 4 שורה אחת, 49 מצבות
חלקה 5 שורה אחת, 11 מצבות
חלקה 6 10 שורות, 81 מצבות
חלקה 7 6 שורות, 46 מצבות