site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
69 מרים (Miriam) יוסף לבית היפש מרדכי אריה (Mordechai Aryeh) קאמער (Kamer)