site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
10319 אלעזר (Elazar) משה (Moshe) צירלה לאה לבית ניימן (Tzirel Lea Najman) פייערשטיין (Fajersztajn)