site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
10346 הינדא לאה (Hinda Lea) לבית בערלינער (Berliner) דוד (David) גאטלייב (Gotlib )