site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
10443 חנה (Chana) דוד הלוי (David Halevi) צבי אליעזר (Tzvi Eliezer) שייקעוויטץ (Szajkowicz)