site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
10710 אברהם אבא (Avraham Abba) גרשון הלוי (Gershon Halevi) לאה הינדה לבית ויינריב (Lea Hinda Weinreb) גוטמאנן (Gutman)