site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
10733 איטה (Ita) משה זנדשטיין (Moshe ZondSzajn) אבראמאוויטץ (Abramowitz)