site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
10924 ראובן (יעקב) (Reuven) חיים (Chaim) רחל לאה לבית זיידמאן (Rachel Lea nee Zajdman) גליקסמאן (Gliksman)