site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
11610 משה יהודא (Moshe Yehuda) מאיר (Meir) זלוטה לבית קיילצ'ינגוואבה (Zlota Keiltchinow) פייערמאן (Fajerman)