site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
11627 מרדכי חיים (Mordechai Chaim) דוד אליעזר (David Eliezer) ברנדלה לבית ריפשטיין (Brandla nee Rypshtajn) אפרים (Efraim)