site
		stats

לפי שם

לפי מספר מצבה

לפי מיקום

לחצו על חלקה כדי להיכנס אליה.

חלקה גודל
חלקה 1 9 שורות, 116 מצבות
חלקה 2 9 שורות, 165 מצבות
חלקה 3 4 שורות, 57 מצבות
חלקה 4 9 שורות, 74 מצבות
חלקה 5 8 שורות, 64 מצבות
חלקה 6 9 שורות, 45 מצבות
חלקה 7 9 שורות, 40 מצבות
חלקה 8 3 שורות, 18 מצבות
חלקה 9 9 שורות, 106 מצבות
חלקה 10 8 שורות, 132 מצבות