site
		stats

לפי שם

לפי מספר מצבה

לפי מיקום

לחצו על חלקה כדי להיכנס אליה.

חלקה גודל
חלקה 1 4 שורות, 33 מצבות
חלקה 2 9 שורות, 40 מצבות
חלקה 3 5 שורות, 15 מצבות
חלקה 4 שורה אחת, 5 מצבות
חלקה 5 שורה אחת, 51 מצבות
חלקה 6 שורה אחת, 3 מצבות