site
		stats

לפי שם

לפי מספר מצבה

לפי מיקום

לחצו על חלקה כדי להיכנס אליה.

חלקה גודל
חלקה 1 שורה אחת, 12 מצבות
חלקה 2 9 שורות, 57 מצבות
חלקה 3 8 שורות, 69 מצבות
חלקה 4 8 שורות, 35 מצבות
חלקה 5 3 שורות, 9 מצבות
חלקה 6 שורה אחת, 4 מצבות