site
		stats

קבר קורבנות ההאסאג

לקריאה בעבריתקבר קורבנות ההאסאג.pdf
לקריאה באנגליתHASAG Victims Monument-Grave.pdf
במאגר המצבותמצבה 8013

קבר האחים ואנדרטת אי"ל – ארגון יהודי לוחם

לקריאה בעבריתקבר אחים אי'ל – ארגון יהודי לוחם.pdf
לקריאה באנגליתThe Jewish Fighting Organisation (ŻOB) Monument.pdf
במאגר המצבותמצבה 81205

קבר אחים – בונקר לוחמי אי"ל

לקריאה בעבריתקבר בונקר ארגון יהודי לוחם – ZOB.pdf
לקריאה באנגליתThe Grave of the ŻOB Bunker Victims.pdf
במאגר המצבותמצבה 8926

קבר אחים האינטליגנציה

לקריאה בעבריתקבר האחים – אינטליגנציה.pdf
לקריאה באנגליתInteligencja List of names – information.pdf
במאגר המצבותמצבה 8014

קבר קורבנות ההתקפה על הרכבת המזרחית

לקריאה בעבריתקבר קורבנות ההתקפה על הרכבת המזרחית – Ostbahn.pdf
לקריאה באנגליתThe Grave of the Ostbahn Operation Victims.pdf
במאגר המצבותמצבה 8018

קבר ששת הפרטיזנים

לקריאה בעבריתקבר 6 הפרטיזנים.pdf
לקריאה באנגליתThe Grave of 6 Partisans.pdf
במאגר המצבותמצבה 8021

קבר הצ'נסטוחובאים קורבנות פוגרום קיילצה (4.7.1946)

לקריאה בעבריתקבר הצ'נסטוחובאים, קורבנות פוגרום קיילצה 4.7.1946.pdf
לקריאה באנגליתThe grave of the Czestochowa, victims of the pogrom in Kielce, 4.7.1946.pdf
במאגר המצבותמצבה 14306

קבר האחים ברחוב קאויה

לקריאה בעבריתקבר האחים ברחוב קאויה 22-20 צ'נסטוחובה.pdf
לקריאה באנגליתThe Graves on ul. Kawia.pdf
במאגר המצבות18101, 18103