site
		stats

צ'נסטוחבאים יקרים

הגדעונים סיימו את עבודת קיץ 2015 בבית העלמין היהודי של צ'נסטוחוב בטקס מרגש ליד קברי האחים שבבית העלמין במהלכו תקע דני קאהן בשופר, הודלקו נרות לזכר כל הקבורים בבית העלמין ואלה שנרצחו בשואה, נאמרו ה"תפילות אל מלא רחמים" ו"קדיש" והתלמידים הקריאו מסכת בה סיפרו פרקים מההיסטוריה של הקהילה היהודית של צ'נסטוחוב ופעילות הגדעונים.

לפני תחילת הטקס כל אחד מהתלמידים להתייחד עם מצבה אחת אליה נקשר במיוחד במהלך עבודתו, הדליק לידה נר זיכרון וקרא מכתב אישי שקיבל מהנהלת בית הספר.

העבודה השנה הייתה קשה במיוחד. החלקות אליהן הגענו היו מכוסות בצמחיה סבוכה אותה נדרש היה לנקות על מנת להתחיל ולאתר את המצבות, רוב המצבות היו שבורות, חלקן עם הלוח הכתוב כלפי מטה, מה שחייב במאמץ פיזי גדול להפוך את המצבה על מנת שאפשר יהיה לתעד אותה, במקרים רבים לוח המצבה היה מכוסה באדמה ורק לאחר חפירה ניתן היה לחשוף ולתעד אותו, והיו מקרים בהם על מנת להגיע לשם היה צורך לבנות פאזל משברים קטנים של לוח המצבה, אבל כפי שדני קאהן אמר : "אנחנו לא מוכנים לוותר על אף מצבה אם יש באפשרותנו להציל זכר נפש בישראל".

על אף כל הקשיים מופו השנה כ 600 מצבות ולאחר שיוקלדו הנתונים ויותאמו התמונות יפורסמו השמות על ידי והמאגר החדש יועלה לאתר בית הספר באינטרנט.

העבודה לא הסתיימה, והגדעונים, בעזרתכם, יגיעו להשלים את עבודת המיפוי בקיץ 2016.

בשמכם ברצוני להודות לתיכון רעות מירושלים, לדינה ודני שמובילים את הקבוצות שנה אחרי שנה ולכל משתתפי המשלחת של קיץ 2015: נועה, שמעון, חן, איילת, גילי, נעם, סמואל, דויד, גיא, יואב, גלעד עומר, דודי, שמואל, רועי ונועה.

תודה רבה לכם! אשרינו והתברכנו בנוער שכמוכם.

בברכה,
אלון גולדמן,
סגן נשיא הארגון העולמי של יהודי צ'נסטוחוב וצאצאיהם
יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחוב בישראל