site
		stats

ר' פנחס מנחם אלעזר יוסטמן ייסד את החצר החסידית בפילץ. הוא היה מהאדמו"רים החשובים בפולין שהתפרסם כמחבר "שפתי צדיק". אמו הייתה בתו של מייסד חסידות גור, ר' יצחק מאיר אלתר. לאחר פטירת האדמו"ר רבי יהודה אריה לייב מגור בעל ה"שפת אמת", הוכתר בשנת 1905 כאדמו"ר ראשון לחסידות פילץ. המשפחה עברה לווירשוב ולאחר זמן קצר לצ'נסטוחובה בה נפטר בשנת 1920. קברו בבית העלמין היהודי בצ'נסטוחובה משמש מוקד לעליה לרגל למאמינים ולחסידי גור. למעלה מ 200 חסידי גור פקדו את קברו לפני מספר ימים.

התמונות באדיבות גב' Elżbieta Ferenc מנהלת עמותת "עדולם" מצ'נסטוחובה.