site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
8236 יוסף (Yosef) ליאוניה (Leonia) פראשקעוויטץ (Praszkiewicz)