site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
81205 זוקן יצחק (Zaken Yitzchak Itchak) זרנאוויעצקי (Zarnowita)