site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
8014 מאריאן (Marian) מריה מרים לבית ניימאן (Maria Miriam Najman) קיאק (Kyak)