site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
8014 מאוריצי משה (Maurice Moshe) וולף (Wolf) תרזה לבית פייגענבלאט (Teriza Feigenblatt) קאפינסקי (Kopinsky)