site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
8014 תרזה (Teriza) מרדכי פייגענבלאט (Mordechai Feigenblatt) מאוריצי משה (Maurice Moshe) קאפינסקי (Kopinsky)