site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
14311 יעקב (Yaakov) חיים (Chaim) חנה לבית שמעדער (Hana nee Szmeder) ראפאפארט (Rappaport)