site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
14314 צבי יהודה (Tzvi Yehuda) יצחק עוזר (Yitzchak Ozer) שרה דינה לבית זלוטניק (Sara Dina Zlotnik) לעווענשטיין (Levenshtein)