site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
14317 צבי הירש (Tzvi Hirsch) שלמה מנחם הנקרא זלמן מענדיל (Shlomo Menachem also called Zalman Mendel) רוזיינסקי (Rozeinsky)