site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
14720 משה (Moshe) דוד (David) גיטלה לבית צימערמאן (Gitla nee Cymerman) צימערמאן (Cymerman)