site
		stats

אנא מלאו את הטופס ופרטו מה העדכון הנדרש.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
14753 יוסף (Yosef) יצחק שלמה זלמן (Yitzchak Shlomo Zalman) שפרינצה לבית וויסבערג (Shprintza Weisberg) זעלקאוויטץ (Zelkowitz)